Fiscaal statuut voor freelance-opdrachten vanaf 1 juli 2017

Tot op heden werden (schrijf)opdrachten voor kranten en tijdschriften vaak volledig vergoed onder de bevrijdende voorheffing op auteursrechten. De toepassing van deze regeling op journalistieke teksten werd echter betwist door de belastingadministratie, en een aantal auteurs werden bij controle teruggefloten – met een rechtzetting (in hun nadeel) tot gevolg. Een deel van de vergoeding werd geherkwalificeerd als beroepsinkomsten.

De Vlaamse kranten- en tijdschriftenuitgevers en de Vlaamse Vereniging van Journalisten VVJ hebben met de fiscus via een ruling duidelijkheid én rechtszekerheid bereikt over het fiscale statuut van freelance-opdrachten en occasionele (schrijf)opdrachten voor losse medewerkers. Dit Protocolakkoord vind je hier.

Deze rulingovereenkomst zal door de belastingdiensten als algemeen geldend en bindend worden aanzien voor dit type opdrachten. Afwijkingen zullen in het nadeel van de auteur worden beoordeeld. 

 

Hieronder lichten we  kort de gevolgen en verplichtingen voor de auteurs toe:

 

1. Contractuele opsplitsing van de vergoeding in rechtenoverdracht en prestatie

Vanaf 1 juli zal 50% van de vergoeding beschouwd worden als een vergoeding voor de overdracht van rechten (belast als auteursrechten, tegen het gunstige belastingtarief), en zal de andere 50 % beschouwd worden als baten (belast als beroepsinkomsten). Deze verdeelsleutel zal gelden voor zowel freelancers in hoofdberoep als in bijberoep, zowel voor schrijvers, journalisten als illustratoren. Dit geldt alleen voor opdrachten gefactureerd door een natuurlijke persoon, niet voor opdrachten die via een vennootschap worden gefactureerd.

Een  vereiste om de ruling te kunnen inroepen is dat er een ondertekende overeenkomst bestaat die deze 50/50-verdeelsleutel vermeldt. Als er geen contract is getekend, kan er geen sprake zijn van een overdracht of licentie van auteursrechten, en dan wordt 100% van de vergoeding als baten beschouwd.

Deze regeling geldt niet voor de publicatie van literair werk in (literaire) tijdschriften: de inkomsten hieruit blijven voor 100% auteursrechten, uiteraard op voorwaarde dat er een uitgavecontract met overdracht van rechten kan voorgelegd worden.

 

2. Verplicht ondernemersnummer met btw-activering 

De mediabedrijven zullen aan freelancers vragen om vanaf 1 juli 2017 steeds onder het btw-regime te factureren (aan het verminderde btw-tarief van 6%). De juridische reden hiervoor is dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en auteur geen uitgavecontract is (aangezien er geen verplichting tot uitgave bestaat). In tegenstelling tot inkomsten uit uitgavecontracten zijn deze vergoedingen dan ook niet vrijgesteld van btw.

Wie nog geen btw-nummer heeft zal er een moeten aanvragen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) tegen 1 juli (kosten bedragen ongeveer 85 euro). Klik hier voor een lijst van erkende ondernemingsloketten die hierin kunnen bemiddelen.

Dit ondernemingsnummer moet vervolgens geregistreerd en geactiveerd worden als btw-nummer. Dit kan gelijktijdig bij het ondernemingsloket tegen een vergoeding van ongeveer 60 euro; je kan dit ook kosteloos aanvragen bij je btw-kantoor aan de hand van dit aanvraagformulier.

Wie jaarlijks minder dan 25.000 euro omzet genereert aan btw-plichtige opdrachten, kan als Kleine Onderneming een btw-vrijstelling aanvragen, volgens artikel 56bis van het btw-wetboek (dit kan samen met de aanvraag van het btw-nummer gebeuren, zie kader III punt B op het aanvraagformulier). In dat geval reken je ook geen btw aan, en dien je jaarlijks een nihil-btw-listing met een overzicht van de aangerekende vergoedingen voor te leggen. De btw-vrijstelling houdt in dat je zelf geen btw kunt recupereren.